Τα Χρόνια του Ήλιου: Η Τρίτη Εποχή

2
Ο Ισίλντουρ φυτεύει ένα σπόρο του Λευκού Δέντρου στη Μίνας Άνορ. Αφήνει τον γιό του Ανάριον, τον Μενέλντιλ, αρχηγό στην Γκόντορ και σκοπεύει να ζήσει στην Άρνορ και να αναλάβει την Υψηλή Βασιλεία.

5 Σεπτεμβρίου: Ο Ισίλντουρ φεύγει για την Άρνορ.
4 Οκτωβρίου: Ο Ισίλντουρ και οι τρεις μεγαλύτεροι γιοί του, Ελέντουρ, Άραταν και Κίρυον, σφάζονται από Όρκς στα Χαρούμενα Εδάφη και το Ένα Δαχτυλίδι χάνεται στα νερά. Ο Μενέλντιλ γίνεται ο τρίτος Βασιλιάς της Γκόντορ.

3
Ο αξιότιμος κύριος του Ισίλντουρ ο Όχταρ φέρνει τα θραύσματα του Νάρσιλ στην Άρνορ.

10
Ο Βαλάντιλ, γιος του Ισίλντουρ, ενηλικιώνεται και γίνεται βασιλιάς της Άρνορ. Δεν διεκδικεί την Υψηλή Βασιλεία της Γκόντορ και της Άρνορ. Τα δύο βασίλεια χωρίζονται. Ο Βαλάντιλ πάει από το Ρίβεντελ στην Ανούμινας.

48
Γέννηση του Εαρέντιλ, γιου του Κεμέντουρ, στην Γκόντορ.

87
Γέννηση του Έλντακαρ, γιου του Βαλάντιλ, στην Άρνορ.

109
Η Κελεμπρίαν, κόρη του Κέλεμπορν και της Γκαλάντριελ, παντρεύεται τον Έλροντ.

130
Γέννηση των Έλλανταν και Ελρόχιρ, δίδυμοι γιοι του Έλροντ και της Κελεμπρίαν.

136
Γέννηση του Ανάρντιλ, γιου του Εαρέντιλ, στη Γκόντορ.

158
Ο θάνατος του βασιλιά της Γκόντορ, Μενέλντιλ. Ο Κεμέντουρ γίνεται ο τέταρτος βασιλιάς της Γκόντορ.

185
Γέννηση του Άρανταρ, γιου του Έλντακαρ, στην Άρνορ.

222
Γέννηση του Οστόχερ, γιου του Ανάρντιλ, στη Γκόντορ.

238
Ο θάνατος του βασιλιά Κεμέντουρ στη Γκόντορ. Ο Εαρέντιλ γίνεται ο πέμπτος βασιλιάς της Γκόντορ.

241
Γέννηση της Άργουεν, κόρη του Έλροντ και της Κελεμπρίαν.

249
Ο θάνατος του βασιλιά Βαλάντιλ της Άρνορ. Ο Έλντακαρ γίνεται ο τέταρτος βασιλιάς της Άρνορ.

280
Γέννηση του Τάρκιλ, γιου του Άρανταρ, στην Άρνορ.

310
Γέννηση του Τάροσταρ (αργότερα ονομάστηκε Ρομεντάκιλ Α'), γιου του Οστόχερ, στη Γκόντορ.

324
Ο θάνατος του Βασιλιά της Γκόντορ Εαρέντιλ. Ο Ανάρντιλ γίνεται ο έκτος βασιλιάς της Γκόντορ.

339
Ο θάνατος του βασιλιά της Άρνορ Έλντακαρ. Ο Άρανταρ γίνεται ο πέμπτος βασιλιάς της Άρνορ.

372
Γέννηση του Ταρόντορ, γιου του Τάρκιλ, στην Άρνορ.

397
Γέννηση του Τουράμπαρ, γιου του Ρομεντάκιλ Α', στην Γκόντορ.

411
Ο θάνατος του βασιλιά Ανάρντιλ της Γκόντορ. Ο Οστόχερ γίνεται ο έβδομος βασιλιάς της Γκόντορ.

420-430
Ο βασιλιάς Οστόχερ ξαναχτίζει και μεγαλώνει την Μίνας Άνορ και οι βασιλείς της Γκόντορ αρχίζουν να ζούν εκεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

435
Ο θάνατος του βασιλιά Άρανταρ της Άρνορ. Ο Τάρκιλ γίνεται ο έκτος βασιλιάς της Άρνορ.

462
Γέννηση του Βαλάντουρ, γιου του Τάροντορ, στην Άρνορ.

480
Γέννηση του Ατάναταρ Α', γιου του Τουράμπαρ, στη Γκόντορ.

490
Οι Ανατολίτες επιτίθονται στη Γκόντορ για πρώτη φορά.

492
Ο θάνατος του βασιλιά της Γκόντορ Οστόχερ. Ο Τάροσταρ (αργότερα Ρομεντάκιλ Α') γίνεται ο όγδοος βασιλιάς της Γκόντορ.

500
Ο βασιλιάς της Γκόντορ Τάροσταρ νικάει τους Ανατολίτες και παίρνει το όνομα Ρομεντάκιλ Α', που σημαίνει "νικητής της Ανατολής".

515
Ο θάνατος του βασιλιά Τάρκιλ στην Άρνορ. Ο Τάροντορ γίνεται ο έβδομος βσιλιάς της Άρνορ.

541
Οι Ανατολίτες επιτίθονται ξανά στη Γκόντορ και ο βασιλιάς Ρομεντάκιλ Α' σκοτώνεται στη μάχη. Ο Τουράμπαρ γίνεται ο ένατος βασιλιάς της Γκόντορ. Εκδικείται τον θάνατο του πατέρα του και αποκτά εδάφη στα ανατολικά.

552
Γέννηση του Ελέντουρ, γιου του Βαλάντουρ, στην Άρνορ.

570
Γέννηση του Σιριόντιλ, γιου του Ατάναταρ Α', στη Γκόντορ

602
Θάνατος του Εαρέντουρ, γιου του Ελέντουρ, στην Άρνορ.

652
Η σφαγή του βασιλιά Βαλάντουρ κάτω από άγνωστες συνθήκες. Ο Ελέντουρ γίνεται ο 9ος βασιλιάς της Άρνορ.

654
Γέννηση του Τάρανον, γιου του Σιριόντιλ, στη Γκόντορ.

667
Ο θάνατος του βασιλιά Τουράμπαρ στη Γκόντορ. Ο Ατάναταρ Α' γίνεται ο 10ος βασιλιάς της Γκόντορ.

726
Γέννηση του μεγαλύτερου γιου του Εαρέντουρ, Αμλάιθ, στην Άρνορ.

736
Γέννηση του Εάρνιλ Α', ανηψιού του Τάρανον, στη Γκόντορ.

748
Θάνατος του βασιλιά Ατάναταρ Α' στη Γκόντορ. Ο Σιριόντιλ γίνεται ο 11ος βασιλιάς της Γκόντορ.

777
Ο θάνατος του βασιλιά Ελέντουρ της Άρνορ. Ο Εαρέντουρ γίνεται ο 10ος βασιλιάς της Άρνορ.

811
Γέννηση του Μπέλεγκ, γιου του Άμλαιθ, στην Άρνορ.

820
Γέννηση του Κιριάντιλ, γιου του Εάρνιλ Α', στη Γκόντορ.

830
Ο θάνατος του βασιλιά Σιριόντιλ της Γκόντορ. Ο Τάρανον γίνεται ο 12ος βασιλιάς της Γκόντορ. Εξαπλώνει τα εδάφη της Γκόντορ κατά μήκος των ακτών δυτικά και νότια απόντις εκβολές του Άντουιν, και παίρνει το όνομα Φαλάστουρ που σημαίνει "Ο Άρχων των Ακτών".

861
Ο θάνατος του βασιλιά Εαρέντουρ της Άρνορ. Η Άρνορ χωρίζεται σε τρία βασίλεια από τους γιους του. Ο μεγα ύτερος γιος του Εαρέντουρ, ο Άμλαιθ, γίνεται βασιλιάς του Άρθενταιν, ενώ οι άλλοι διοικούν το Κάρντολαν και το Ρουντάουρ. Ο Άμλαιθ επανεγκαθιδρύει την πρωτεύουσα από την Ανούμινας στο Φόρνοστ. Η πέτρα της Ανούμινας πάει στο Φόρνοστ.

895
Γέννηση του Μάλορ, γιου του Μπέλεγκ, στο Άρθενταιν.

899
Γέννηση του Κιριάχερ (αργότερα ονομάστηκε Χιαρμεντάκιλ Α'), γιου του Κιριάντιλ, στη Γκόντορ.

913
Ο θάνατος του βασιλιά Τάρανον Φαλάστουρ της Γκόντορ. Δεν έχει παιδιά, έτσι ο ανηψιός του, ο Εάρνιλ Α', γίνεται ο 13ος βασιλιάς της Γκόντορ.

933
Ο βασιλιάς Εάρνιλ Α' της Γκόντορ παίρνει το Ούμπαρ.

936
Ο βασιλιάς Εάρνιλ Α' της Γκόντορ χάνεται στη θάλασσα. Ο Κιριάντιλ γίνεται ο 14ος βασιλιάς της Γκόντορ.

946
Ο θάνατος του βασιλιά Άμλαιθ του Άρθενταιν. Ο Μπέλεγκ γίνεται ο 2ος βασιλιάς του Άρθενταιν.

977
Γέννηση του Ατάναταρ Β', γιου του Χιαρμεντάκιλ Α', στη Γκόντορ.

979
Γέννηση του Κέλεφαρν, γιου του Μάλορ, στο Άρθενταιν.

1000
Οι 5 Μάγοι - Σάρουμαν, Γκάνταλφ, Ράνταγκαστ, Άλαταρ και Παλάντο - καταφτάνουν στη Μέση-Γη περίπου αυτήν την περίοδο. Ο Γκάνταλφ λαμβάνει το Νάρυα από τον Κίρνταν. Οι Γαλάζιοι Μάγοι ταξιδεύουν στο Ρούν στην προσπάθειά τους να ελευθερώσουν τους Ανατολίτες από την επιρροή του Σάουρον. Ο Σάρουμαν τους συντροφεύει αλλά σύντομα επιστρέφει στη δυτική Μέση-Γη.

1015
Οι Χαράντριμ πολιορκούν το Ούμπαρ για τα επόμενα 35 χρόνια. Ο βασιλιάς Κιριάντιλ της Γκόντορ σκοτώνεται στη μάχη. Ο Κιριάχερ (που αργότερα ονομάστηκε Χιαρμεντάκιλ Α') γίνεται ο 15ος βασιλιάς της Γκόντορ.

1029
Ο θάνατος του βασιλιά Μπέλεγκ του Άρθενταιν. Ο Μάλορ γίνεται ο 3ος βασιλιάς του Άρθενταιν.

1049
Ο θάνατος του μεγαλύτερου γιου του Ατάναταρ Β', Νάρμακιλ Α', στη Γκόντορ.

1050
Ο Σάουρον επιστρέφει από την Ανατολή και χτίζει μυστικά το φρούριο του Ντολ-Γκούλντουρ στο Πράσινο Δάσος. Μια σκιά πέφτει πάνω από το δάσος και γίνεται γνωστό ως Mirkwood. Ο βασιλιάς Κιριάχερ της Γκόντορ νικάει τους Χαράντριμ και αποκτά εδάφη στα νότια. Παίρνει το όνομα Χιαρμεντάκιλ Α', που σημαίνει "Ο Νικητής του Νότου". Η φυλή Harfoot των Χόμπιτς διασχίζει τα Βουνά της Καταχνιάς και φτάνει στο Ερίαντορ.

1058
Γέννηση του Καλμάκιλ, νεότερου γιου του Ατάναταρ Β', στη Γκόντορ.

1062
Γέννηση του Κελεμπρίντορ, γιου του Κέλεφαρν, στο Άρθενταιν.

1100
Οι Σοφοί μαθαίνουν ότι μια διαβολική δύναμη έχτισε το φρούριο του Ντολ-Γκούλντουρ στο Mirkwood, αλλά σκέφτηκαν ότι ήταν Νάζγκουλ. Ο Κέλεμπορν και η Γκαλάντριελ ίσως να επισκέφτηκαν το Λοθλόριεν περίπου αυτή την εποχή για να βοηθήσουν να χτιστούν οι άμυνές του.

1110
Ο θάνατος του βασιλιά Μάλορ στο Άρθενταιν. Ο Κέλεφαρν γίνεται ο 4ος βασιλιάς του Άρθενταιν.

1126
Γέννηση του γιου του Καλμάκιλ, Μινάλκαρ (που αργότερα ονομάστηκε Ρομεντάκιλ Β'), στη Γκόντορ.

1144
Γέννηση του Μαλβέγκιλ, γιου του Κελεμπρίντορ, στο Άρθενταιν.

1149
Ο θάνατος του βασιλιά Χιαρμεντάκιλ Α' στη Γκόντορ. Ο Ατάναταρ Β' γίνεται ο 16ος βασιλιάς της Γκόντορ. Η αύξηση της δύναμης της Γκόντορ ξεκινά κατά τη διάρκεια της βασιλείας του. 

1150
Τα Fallohide Χόμπιτς μετακινούνται στο Ερίαντορ και τα Stoor Χόμπιτς μένουν στη Ντούνλαντ και την Άνγκλ.

1191
Ο θάνατος του βασιλιά Κέλεφαρν του Άρθενταιν. Ο Κελεμπρίντορ γίνεται ο 15ος βασιλιάς του Άρθενταιν.

1194
Γέννηση του Βάλακαρ, γιου του Ρομεντάκιλ Β', στη Γκόντορ.

1226
Ο θάνατος του βασιλιά Ατάναταρ Β' στη Γκόντορ. Ο Ναρμάκιλ Α' γίνεται ο 17ος βασιλιάς της Γκόντορ. Γέννηση του Άργκελεμπ Α', γιου του Μαλβέγκιλ, στο Άρθενταιν.

1240
Ο βασιλιάς Ναρμάκιλ Α' της Γκόντορ κάνει τον ανηψιό του Μινάλκαρ (αργότερα λεγόταν Ρομεντάκιλ Β') αντιβασιλέα.

1248
Ο Μινάλκαρ - ο αντιβασιλέας της Γκόντορ - νικάει ένα μεγάλο στρατό από Ανατολίτες με τη βοήθεια του βασιλιά Βιντουγκάβια του Ροβάνιον. Ο Μινάλκαρ παίρνει το όνομα Ρομεντάκιλ Β'. Το Άργκοναθ πρέπει να έχει χτιστεί περίπου αυτήν την περίοδο.

1250
Ο Ρομεντάκιλ Β' της Γκόντορ στέλνει το γιο του, Βάλακαρ, ως πρεσβευτή στον βασιλιά Βιντουγκάβια του Ροβάνιον. Ο Βαλάκαρ παντρεύεται την κόρη του Βιντουγκάβια, Βιντουμάβι, αμέσως μετά.

1255
Γέννηση του Έλντακαρ, γιου του Βάλακαρ, στο Ροβάνιον.

1259
Γέννηση του Καστάμιρ στη Γκόντορ.

1272
Ο θάνατος του βασιλιά Κελεμπρίντορ του Άρθενταιν. Ο Μαλβέγκιλ γίνεται ο 6ος βασιλιάς του Άρθενταιν.

1294
Ο θάνατος του βασιλιά Ναρμάκιλ Α' της Γκόντορ. Δεν έχει παιδιά, έτσι ο νεότερος αδερφός του ο Καλμάκιλ γίνεται ο 18ος βασιλιάς της Γκόντορ, παρόλο που ο Ρομεντάκιλ Β' συνεχίζει να κυβερνάει ως αντιβασιλέας.

1300
Τα Χόμπιτς εγκαθιδρύουν μια αποικία στο Μπρι. Διαβολικά πλάσματα ξεκινούν να πολλαπλασιάζονται ξανά στη Μέση-Γη. Τα Ορκς μαστίζουν τα Βουνά της Καταχνιάς. Οι Νάζγκουλ επανεμφανίζονται. Ο αρχηγός των Νάζγκουλ εγκαθιδρύει το βασίλειο της Άνγκμαρ ανατολικά της Άρνορ και γίνεται γνωστός ως ο Μάγος-Βασιλιάς της Άνγκμαρ.

1304
Ο θάνατος του βασιλιά Καλμάκιλ της Γκόντορ. Ο Ρομεντάκιλ Β' γίνεται ο 19ος βασιλιάς της Γκόντορ.

1309
Γέννηση του Άρβελεγκ Α', γιου του Άργκελεμπ Α', στο Άρθενταιν.

1330
Γέννηση του Αλντάμιρ, δεύτερου γιου του Έλντακαρ, στη Γκόντορ.

1332 ή 1334
Ο θάνατος της Βιντουμάβι, συζύγου του Βάλακαρ, στη Γκόντορ.

1349
Ο θάνατος του βασιλιά του Άρθενταιν, Μαλβέγκιλ. Ο Άργκελεμπ Α' γίνεται ο 17ος βασιλιάς του Άρθενταιν.

1356
Ο βασιλιάς Άργκελεμπ Α' του Άρθενταιν προσπαθεί να πάρει τη διακυβέρνηση όλης της Άρνορ επειδή η γραμμή του Ισίλντουρ πέθανε στο Κάρντολαιν και στο Ρουδάουρ. Το Ρουδάουρ ενώνεται με την Άνγκμαρ και επιτίθονται στο Άρθενταιν. Ο Άργκελεμπ Α' σκοτώνεται. Ο Άρβελεγκ Α' γίνεται ο 8ος βασιλιάς του Άρθενταιν.

1366
Ο θάνατος του βασιλιά Ρομεντάκιλ Β' της Γκόντορ. Ο Βάλακαρ γίνεται ο 20ος βασιλιάς της Γκόντορ.

1391
Γέννηση του Βινάριον (αργότερα ονομάστηκε Χιαρμεντάκιλ Β'), γιου του Αλντάμιρ στη Γκόντορ. Γέννηση του Άραφορ, γιου του Άρβελεγκ Α', στο Άρθενταιν.

1409
Η Άνγκμαρ επιτίθεται στους Ντουνεντάιν του Βορρά. Το Ρουδάουρ είναι πλήρως υποταγμένο και το Κάρντολαν είναι ρημαγμένο. Ο πύργος του Άμον Σουλ καταστρέφεται. Η πέτρα του Άμον Σουλ μεταφέρεται στο Φόρνοστ. Ο βασιλιάς Άρβελεγκ Α' του Άρθενταιν σκοτώνεται. Ο Άραφορ γίνεται ο 9ος βασιλιάς του Άρθενταιν και απωθεί τον εχθρό με τη βοήθεια του Κίρνταν και των Ξωτικών του Λίντον, μαζί με τα Ξωτικά από το Ρίβεντελ και το Λοθλόριεν.

1432
Ο θάνατος του βασιλιά της Γκόντορ Βάλακαρ. Ο Έλντακαρ γίνεται ο 21ος βασιλιάς της Γκόντορ. Κάποιοι στη Γκόντορ ενίστανται επειδή ο Έλντακαρ δεν είναι γνήσιος απόγονος των Νουμενόριανς. Ο εμφύλιος πόλεμος της Σύγκρουσης των Συγγενών ξεκινάει.

1437
Η Οσγκίλιαθ κατακτήθηκε και λεηλατήθηκε από τον Καστάμιρ, ο οποίος σφετερίζεται τον θρόνο και γίνεται ο 22ος βασιλιάς της Γκόντορ. Η πέτρα της Οσγκίλιαθ χάνεται στον Άντουιν. Ο Έλντακαρ φεύγει για το Ροβάνιον. Ο γιος του ο Ορνέντιλ σφάζεται.

1447
Ο Έλντακαρ επιστρέφει στη Γκόντορ. Σκοτώνει τον Καστάμιρ στη Μάχη της Διάβασης του Έρουι και ξαναπαίρνει τον θρόνο της Γκόντορ. Οι γιοι του Καστάμιρ φεύγουν για το Πελάργκιρ όπου πολιορκούνται από τον Έλντακαρ.

1448
Οι γιοι του Καστάμιρ και οι ακόλουθοί τους δραπετεύουν και καταλαμβάνουν το Ούμπαρ.

1454
Γέννηση του Μινάρντιλ, γιου του Χιαρμεντάκιλ Β', στη Γκόντορ.

1473
Γέννηση του Άργκελεμπ Β', γιου του Άραφορ, στο Άρθενταιν.

1490
Ο θάνατος του βασιλιά της Γκόντορ Έλντακαρ. Ο Άλνταμιρ γίνεται ο 23ος βασιλιάς της Γκόντορ.

1516
Γέννηση του Τέλεμναρ, γιου του Μινάρντιλ, στη Γκόντορ.

1540
Ο βασιλιάς της Γκόντορ, Άλνταμιρ, σκοτώνεται στη μάχη με τους Χαράντριμ και τους κουρσάρους του Ούμπαρ. Ο Βινάριον (αργότερα ονομάστηκε Χιαρμεντάκιλ Β') γίνεται ο 24ος βασιλιάς της Γκόντορ.

1551
Ο βασιλιάς Βινάριον της Γκόντορ κατατροπώνει του Χαράντριμ και παίρνει το όνομα Χιαρμεντάκιλ Β' που σημαίνει "Ο Νικητής του Νότου".

1553
Γέννηση του Άρβεγκιλ, γιου του Άργκελεμπ Β', στο Άρθενταιν.

1577
Γέννηση του Ταρόντορ, ανηψιού του Τελέμναρ, στη Γκόντορ.

1589
Ο θάνατος του βασιλιά του Άρθενταιν Άραφορ. Ο Άργκελεμπ Β' γίνεται ο 10ος βασιλιάς του Άρθενταιν.

1601
Ο βασιλιάς Άργκελεμπ Β' του Άρθενταιν επιτρέπει στα Χόμπιτς, των οποίων ηγούνταν οι Μάρτσο και Μπλάνκο, να εγκατασταθούν στο Σάιρ.

1621
Ο θάνατος του βασιλιά Χιαρμεντάκιλ Β' στη Γκόντορ. Ο Μινάρντιλ γίνεται ο 24ος βασιλιάς της Γκόντορ.

1632
Γέννηση του Τελουμέχταρ, γιου του Ταρόντορ, στη Γκόντορ.

1633
Γέννηση του Άρβελεγκ Β', γιου του Αρβέγκιλ, στο Άρθενταιν.

1634
Οι κουρσάροι του Ούμπαρ οδηγούμενοι από τους Ανγκαμαίτε και Σανγκαχιάντο επιτίθονται στο Πελάργκιρ και ο βασιλιάς της Γκόντορ Μινάρντιλ σκοτώνεται. Ο Τελέμναρ γίνεται ο 26ος βασιλιάς της Γκόντορ.

1635
Ο Μεγάλος Λιμός ξεκινά να εξαπλώνεται από τα ανατολικά, φτάνοντας πρώτα στους Βόρειους του Ροβάνιον.

1636
Ο Μεγάλος Λιμός καταστρέφει τη Γκόντορ. Ο βασιλιάς της Γκόντορ Τελέμναρ και τα παιδιά του πεθαίνουν. Ο ανηψιός του Τελέμναρ, ο Ταρόντορ, γίνεται ο 24ος βασιλιάς της Γκόντορ. Πολλοί κάτοικοι του Καλέναρδον καταστρέφονται. Άνθρωποι από την Οσγκίλιαθ και το Καλέναδρον μετακινούνται στην Ιθίλιεν. Το Λευκό Δέντρο πεθαίνει. Η παρακολούθηση στη Μόρντορ εξασθενεί. Ο Λιμός εξαπλώνεται βόρεια στο Ερίαντορ. Οι Ντούνενταιν του Κάρντολαν καταστρέφονται. Οι Barrow-wights στέλνονται από τον Μάγο-Βασιλιά να κατοικήσουν στα Barrow-downs.

1637
Ο Μεγάλος Λιμός απλώνεται στο Σάιρ και πολλά Χόμπιτς πεθαίνουν. Το Άρθενταιν δεν επηρρεάζεται σημαντικά.

1640
Ο βασιλιάς της Γκόντορ, Τάροντορ, μεταφέρει την πρωτεύουσα στη Μίνας Άνορ και φυτεύει ένα σπόρο από το Λευκό Δέντρο. Η Οσγκίλιαθ αρχίζει να ερημώνεται. Η Μόρντορ έμεινε αφρούρητη.

1670
Ο θάνατος του βασιλιά Άργκελεμπ του Άρθενταιν. Ο Αρβέγκιλ γίνεται ο 20ος βασιλιάς του Άρθενταιν.

1684
Γέννηση του Ναρμάκιλ Β', γιου του Τελούμεχταρ, στη Γκόντορ.

1711
Γέννηση του Άραβαλ, γιου του Άρβελεγκ Β', στο Άρθενταιν.

1731
Γέννηση του Ντούριν ΣΤ' στο Καζάντ-Ντούμ.

1736
Γέννηση του Καλιμέχταρ, γιου του Ναρμάκιλ Β', στη Γκόντορ.

1743
Ο θάνατος του βασιλιά Αρβέγκιλ στο Άρθενταιν. Ο Άρβελεγκ Β' γίνεται ο 20ος βασιλιάς του Άρθενταιν.

1787
Γέννηση του Οντόχερ, γιου του Καλιμέχταρ, στη Γκόντορ.

1789
Γέννηση του Άραφαντ, γιου του Άραβαλ, στο Άρθενταιν.

1798
Ο θάνατος του βασιλιά της Γκόντορ Τάροντορ. Ο Τελούμεχταρ γίνεται ο 28ος βασιλιάς της Γκόντορ.

1810
Ο βασιλιάς της Γκόντορ, Τελούμεχταρ, ξαναπαίρνει το Ούμπαρ και προσωρινά απωθεί τους Κουρσάρους, αλλά το Ούμπαρ χάνεται στους Ανθρώπους του Χάραντ στα χρόνια που ακολουθούν.

1813
Ο θάνατος του βασιλιά του Άρθενταιν, Άρβελεγκ Β'. Ο Άραβαλ γίνεται ο 13ος βασιλιάς του Άρθενταιν.

1832
Γέννηση του Νάιν Α' στο Καζάντ-Ντούμ.

1850
Ο θάνατος του βασιλιά της Γκόντορ, Τελούμεχταρ. Ο Ναρμάκιλ Β' γίνεται ο 29ος βασιλιάς της Γκόντορ.

1851
Η επίθεση των wainriders στους Βόρειους και στη Γκόντορ ξεκινά. Ο βασιλιάς του Άρθενταιν, Άραβαλ, παίρνει μια προσωρινή νίκη εναντίον της Άνγκμαρ. Προσπαθεί να ξαναπάρει το Κάρντολαν αλλά η προσπάθειά του στάθηκε ανεπιτυχής.

1856
Ο βασιλιάς της Γκόντορ, Ναρμάκιλ Β', και ο Μαράρι από τους Βόρειους σκοτώνονται στην Μάχη των Πεδιάδων ενάντια στους Wainriders. Ο Καλίμεχταρ γίνεται ο 30ος βασιλιάς της Γκόντορ. Η Γκόντορ χάνει τα εδάφη της ανατολικά του Άντουιν εκτός από την Ιθίλιεν. Οι Βόρειοι είτε σφάχτηκαν, είτε αιχμαλωτίστηκαν, είτε σκόρπισαν. Ο Μαρχγουίνι, γιος του Μαράρι, οδηγεί μια ομάδα επιζώντων ώστε να ζήσουν δίπλα στον Άντουιν ανάμεσα στο Γκλάντεν κ στο Κάροκ. Γίνονται οι Εόθεοντ. Οι 8 Νάζγκουλ (χώρια από τον Άρχοντα των Νάζγκουλ) πιθανώς να έχουν επιστρέψει στη Μόρντορ περίπου αυτή την εποχή.

1864
Γέννηση του Άρβεντουι, γιου του Άραφαντ, στο Άρθενταιν. Ο Μάλμπεθ ο Προφήτης προβλέπει ότι ο Άρβεντουι θα είναι ο τελευταίος βασιλιάς.

1879
Γέννηση του Παλέντουρ στη Γκόντορ.

1883
Γέννηση του Εάρνιλ Β' στη Γκόντορ.

1891
Ο θάνατος του βασιλιά του Άρθενταιν, Άραβαλ. Ο Άραφαντ γίνεται ο 14ος βασιλιάς του Άρθενταιν.

1896
Γέννηση της Φίριελ, κόρης του βασιλιά της Γκόντορ, Οντόχερ.

1899
Ο Βασιλιάς Καλιμένταρ κατατροπώνει τους Αμαξηλάτες στο Ντάγκορλαντ.

1900
Ο Καλιμένταρ χτίζει τον Λευκό Πύργο στην Μίνας Άνορ.

1940
Η Γκόντορ και η Άρνορ ανανεώνουν την επικοινωνία τους και συμμαχούν. Ο Αρβεντούι παντρεύεται την Φίριελ, κόρη του Οντόχερ της Γκόντορ.

1944
Ο Οντόχερ πέφτει στη μάχη. Ο Εάρνιλ νικά τον εχθρό στο Νότιο Ιθίλιεν. Έπειτα κερδίζει τη Μάχη του Καταυλισμού και απωθεί τους Αμαξηλάτες στους Βάλτους των Νεκρών. Ο Αρβεντούι διεκδικεί το Στέμμα της Γκόντορ.

1945
Ο Εάρνιλ Β'  παραλαμβάνει το Στέμμα.

1974
Το τέλος του Βορείου Βασιλείου. Ο Μάγος-Βασιλιάς νικά το Αρθεντάιν και κυριεύει το Φόρνοστ.

1975
Ο Αρβεντούι πνίγεται στον Κόλπο του Φορόχελ. Tα Παλαντίρι της Αννούμινας και του Άμον Σούλ χάνονται. Ο Εάρνουρ φέρνει στόλο στο Λίντον. Ο Μάγος-Βασιλιάς κατατροπώνεται στη Μάχη του Φόρνοστ κι εξαφανίζεται απ' τον Βορρά.

1976
Ο Άραναρθ παίρνει τον τίτλο του Αρχηγού των Ντουνεντάιν. Τα κειμήλια της Άρνορ παραδίδονται στυην φύλαξη του Έλροντ.

1977
Ο Φρούμγκαρ οδηγεί του Ροχίρριμ στο Βορρά.

1979
O Mπούκα απ' το Μάρις γίνεται ο πρώτος Θάιν του Σάιρ.

1980
Ο Μάγος-Βασιλιάς έρχεται στη Μόρντορ κι εκεί συγκεντρώνει τους Νάζγκουλ. Ένας Μπάλρογκ εμφανίζεται στη Μόρια και σκοτώνει τον Ντούριν ΣΤ'.

1999
Ο Θράιν Α' έρχεται στο Έρεμπορ και ιδρύει ένα βασίλειο των Νάνων "κάτω απ' το Βουνό". 

2000
Οι Νάζγκουλ εξορμούν από τη Μόρντορ και πολιορκούν τη Μίνας Ίθιλ.

2002
Πτώση της Μίνας Ίθιλ, που από τότε είναι γνωστή ως Μίνας Μόργκουλ. Παίρνουν το Παλαντίρ.

2043
Ο Εάρνουρ γίνεται Βασιλιάς της Γκόντορ. Ο Μάγος-Βασιλιάς τον προκαλεί.

2050
Ανανεώνεται η πρόκληση. Ο Εάρνουρ εκστρατεύει εναντίον της Μίνας Μόργκουλ και χάνεται. Ο Μάρντιλ γίνεται ο πρώτος βασιλικός επίτροπος που αναλαμβάνει την κυβέρνηση.

2060
Η δύναμη του Ντολ Γκούλντουρ αυξάνεται. Οι Σοφοί φοβούνται ότι μπορεί να είναι ο Σάουρον που παίρνει σχήμα ξανά.

2063
Ο Γκάνταλφ πηγαίνει στο Ντολ Γκούλντουρ. Ο Σάουρον υποχωρεί και κρύβεται στην Ανατολή. Η Άγρυπνη Ειρήνη αρχίζει. Οι Νάζγκουλ παραμένουν ήσυχοι στη Μίνας Μόργκουλ.

2210
Ο Θόριν Α' φεύγει απ' το Έρεμπορ και πηγαίνει βόρεια στα Γκρίζα Βουνά, όπου οι περισσότεροι απ' όσους είχαν μείνει σπό το Λαό του Ντούριν συγκεντρώνονται εκεί.

2340
Ο Ίσουμπρας Α' γίνεται ο 13ος Θάιν και ο πρώτος της οικογένειας των Τούκ. Οι Όλντμπακ εγκαθίστανται στο Μπάκλαντ.

2460
Η Άγρυπνη Ειρήνη τελειώνει. Ο Σάουρον επιστρέφει με μεγαλύτερη δύναμη στο Ντολ Γκούλντουρ.

2463
Συγκροτείται το Λευκό Συμβούλιο. Περίπου αυτή την εποχή ο Ντήγκολ ο Τριχοπόδαρος βρίσκει το Ένα Δαχτυλίδι και δολοφονείται απ' τον Σμήγκολ.

2470
Περίπου αυτή την εποχή ο Σμήγκολ-Γκόλουμ κρύβεται στα Ομιχλιασμένα Βουνά.

2475
Ανανεώνονται οι επιθέσεις κατά της Γκόντορ. Η Οσγκίλιαθ τελικά καταστρέφεται και η πέτρινη γέφυρά της γκρεμίζεται.

2480
Τα Ορκς αρχίζουν να δημιουργούν μυστικά κρησφύγετα στα Ομιχλιασμένα Βουνά για να εμποδίσουν κάθε είσοδο στο Ερίαντορ. Ο Σάουρον αρχίζει να εγκαθιστά στη Μόρια τα πλάσματά του.

2509
Η Κελεμπρίαν, ταξιδεύοντας για το Λόριεν, πέφτει σε ενέδρα στο Πέρασμα του Κόκκινου Κέρατου και πληγώνεται από δηλητηριασμένο όπλο.

2510
Η Κελεμπρίαν φεύγει στη Θάλασσα. Τα Ορκς και οι Ανατολίτες κυριεύουν το Καλενάρδον. Ο Έορλ ο Νεαρός παίρνει τη νίκη στο Πεδίο του Κέλεμπραντ. Οι Ροχίρριμ εγκαθίστανται στο Καλενάρδον.

2545
Ο Έορλ πέφτει στη Μάχη του Κάμπου.

2569
Ο Μπρέγκο, ο γιος του Έορλ, αποπερατώνει το Χρυσό Παλάτι.

2570
Ο Μπάλντορ, ο γιος του Μπρέγκο, περνάει την Απαγορευμένη Πόρτα και χάνεται. Περίπου αυτή την εποχή οι Δράκοι εμφανίζονται στον μακρινό Βορρά κι αρχίζουν να ταλαιπωρούν τους Νάνους. 

2589
Ο Ντάιν Α' σκοτώνεται από ένα Δράκο.

2590
Ο Θρορ επιστρέφει στο Έρεμπορ. Ο Γκρορ, ο αδερφός του, πηγαίνει στα Σιδερένια Βουνά.

2670
Ο Τόμπολντ φυτεύει "πιπόχορτο" στν Νότια Μοίρα.

2698
Ο Εκθέλιον Α' ξαναχτίζει τον Λευκό Πύργο στη Μίνας Τίριθ.

2740
Τα Ορκς ανανεώνουν τις εισβολές τους στο Ερίαντορ.

2747
Ο Μπάντομπρας Τούκ νικά μια ομάδα Ορκς στη Βόρεια Μοίρα.

2758
Το Ρόχαν δέχεται επιθέσεις από ανατολή και δύση και υποκύπτει. Η Γκόντορ δέχεται επιθέσεις από τον στόλο των Κουρσάρων. Ο Χελμ του Ρόχαν καταφεύγει στο Φαράγγι του Χελμ. Ο Γούλφ καταλαμβάνει το Έντορας. Ακολουθεί ο Ατέλειωτος Χειμώνας. Ο κόσμος υποφέρει πολύ και πεθαίνει στο Ερίαντορ και στο Ρόχαν. Ο Γκάνταλφ έρχεται και βοηθά τον λαό του Σάιρ.

2759
Θάνατος του Χελμ. Ο Φρεάλαφ διώχνει τον Γούλφ και αρχίζει η δεύτερη γενιά των βασιλέων του Μαρκ. Ο Σάρουμαν εγκαθίσταται μόνιμα στο Ίσενγκαρντ.

2770
Ο Δράκος Νοσφιστής κατεβαίνει στο Έρεμπορ. Καταστροφή του Ντέηλ. Ο Θρορ ξεφεύγει με τον Θράιν Β' και τον Θόριν Β'.

2790
Ο Θρορ σκοτώνεται από ένα Ορκ στη Μόρια. Οι Νάνοι συγκεντρώνονται για να κάνουν πόλεμο και να εκδικηθούν. Γέννηση του Γκερόντιους, που αργότερα έγινε γνωστός ως Γερο-Τούκ. 

2793
Ο πόλεμος των Νάνων εναντίον των Ορκς αρχίζει.

2799
Η Μάχη του Ναντουχίριον μπροστά από την Ανατολική Πύλη της Μόρια. Ο Ντάιν ο Σιδηρόπους επιστρέφει στα Σιδερένια Βουνά. Ο Θράιν Β' και ο γιος του Θόριν πάνε δυτικά κι εγκαθίστανται στα Νότια Έρεντ Λούιν, πέρα από το Σάιρ.

2800-64
Ορκς από τον Βορρά ενοχλούν το Ρόχαν και σκοτώνουν τον βασιλιά Γουάλντα.

2841
Ο Θράιν Β' ξεκινά να επισκεφτεί ξανά το Έρεμπορ, αλλά τον καταδιώκουν οι υπηρέτες του Σάουρον. 

2845
Ο Θράιν ο Νάνος αιχμαλωτίζεται στο Ντολ Γκούλντουρ, όπου του παίρνουν το τελευταίο από τα Επτά Δαχτυλίδια.

2850
Ο Γκάνταλφ μπαίνει ξανά στο Ντολ Γκούλντουρ και ανακαλύπτει ότι ο κύριός του είναι πράγματι ο Σάουρον, ο οποίος συγκεντρώνει όλα τα Δαχτυλίδια και γυρεύει νέα για το Ένα και για τον κληρονόμο του Ισίλντουρ. Συναντά τον Θράιν και παραλαμβάνει το κλειδί του Έρεμπορ. Ο Θράιν πεθαίνει στο Ντολ Γκούλντουρ.

2851
Το Λευκό Συμβούλιο συνεδριάζει. Ο Γκάνταλφ προτείνει επίθεση κατά του Ντολ Γκούλντουρ, ο Σάρουμαν όμως δεν το δέχεται. Ο Σάρουμαν αρχίζει να ψάχνει γύρω από τα Γκλάντεν Φιλντς για το Ένα Δαχτυλίδι. 

2880
Ο Μπελέκτορ Β' της Γκόντορ πεθαίνει. Το Λευκό Δέντρο πεθαίνει και δεν βρίσκεται σπόρος. Το Νεκρό Δέντρο παραμένει στη θέση του.

2885
Με την προτροπή των απεσταλμένων του Σάουρον, οι Χαράντριμ επιτίθονται στην Γκόντορ. 

2890
Γέννηση του Μπίλμπο στο Σάιρ.

2901
Οι περισσότεροι κάτοικοι του Ιθίλιεν το εγκαταλείπουν εξαιτίας των επιθέσεων των Ουρούκ της Μόρντορ. Κατασκευάζεται το κρυφό καταφύγιο του Χένεθ Άνουν.

2907
Γέννηση της Γκιλράεν, μητέρας του Άραγκορν Β'.

2911
Ο Κακός Χειμώνας. Ο Μπαραντούιν και άλλα ποτάμια παγώνουν. Άσπροι λύκοι εισβάλλουν στο Ερίαντορ απ' το Βορρά.

2912
Μεγάλες πλυμμήρες καταστρέφουν το Ενεντγουέιθ και το Μινχίριαθ. Το Θάρμπαντ καταστρέφεται και το εγκαταλείπουν.

2920
Θάνατος του Γερο-Τούκ.

2929
Ο Άραθορν, γιος του Άραντορ των Ντουνεντάιν, παντρεύεται την Γκιλράεν.

2930
Οι Γίγαντες σκοτώνουν τον Άραντορ. Γέννηση του Ντένεθορ Β', γιου του Εκθέλιον Β', στη Μίνας Τίριθ.

2931
Ο Άραγκορν, ο γιος του Άραθορν Β', γεννιέται την 1η Μαρτίου.

2933
Σκοτώνεται ο Άραθορν Β'. Η Γκιλράεν πηγαίνει με τον Άραγκορν στο Ίμλαντρις. Ο Έλροντ τον δέχεται σαν θετό του γιο και τον ονομάζει Εστέλ (Ελπίδα). Αποκρύπτουν την αληθινή καταγωγή του.

2939
Ο Σάρουμαν ανακαλύπτει ότι οι υπηρέτες του Σάουρον ψάχνουν τις περιοχές του Άντουιν κοντά στα Γκλάντεν Φιλντς, άρα ο Σάουρον έχει μάθει για το τέλος του Ισίλντουρ. Τρομάζει, αλλά δεν λέει τίποτα στο Συμβούλιο.

2941
Ο Θόριν Δρύασπις και ο Γκάνταλφ επισκέπτονται τον Μπίλμπο στο Σάιρ. Ο Μπίλμπο συναντά τον Σμήγκολ-Γκόλουμ και βρίσκει το Δαχτυλίδι. Συνεδριάζει το Λευκό Συμβούλιο. Ο Σάρουμαν συμφωνεί να επιτεθούν στο Ντολ Γκούλντουρ, επειδή θέλει να εμποδίσει τον Σάουρον να φτάσει στον ποταμό. Η Μάχη των Πέντε Στρατών στο Ντέηλ. Ο θάνατος του Θόριν Β'. Ο Βάρδος του Έσγκαροθ σκοτώνει τον Νοσφιστή. Ο Ντάιν Β' Σιδηρόπους γίνεται Βασιλιάς Κάτω Απ' το Βουνό.      

2942
Ο Μπίλμπο επιστρτέφει στο Σάιρ με το Δαχτυλίδι. Ο Σάουρον επιστρέφει κρυφά στη Μόρντορ.

2944
Ο Βάρδος ανοικοδομεί το Ντέηλ και γίνεται βασιλιάς. Το Γκόλουμ βγαίνει από τα βουνά κι αρχίζει να αναζητά τον "κλέφτη" του Δαχτυλιδιού.

2948
Γέννηση του Θέοντεν, γιου του Θένγκελ, βασιλιά του Ρόχαν.

2949
Ο Γκάνταλφ και ο Μπάλιν επισκέπτονται τον Μπίλμπο στο Σάιρ.  

2950
Γέννηση της Φιντούιλας, κόρης του Αντράχιλ του Ντολ Άμροθ.

2951
Ο Σάουρον παρουσιάζεται φανερά και συγκεντρώνει δυνάμεις στη Μόρντορ. Αρχίζει να ξαναχτίζει το Μπαράντ-ντούρ. Το Γκόλουμ κατευθύνεται προς τη Μόρντορ. Ο Σάουρον στέλνει τρείς Νάζγκουλ να εγκατασταθούν ξανά στο Ντολ Γκούλντουρ. Ο Έλροντ αποκαλύπτει στον "Εστέλ" το αληθινό του όνομα και τους προγόνους του και του παραδίδει τα κομμάτια του Νάρσιλ. Η Άργουεν - μόλις είχε επιστρέψει απ' το Λόριεν - συναντά τον Άραγκορν στα δάση του Ίμλαντρις. Ο Άραγκορν ξενιτεύεται στην Ερημιά.

2953
Τελευταία συνεδρίαση του Λευκού Συμβουλίου. Συζητούν για τα Δαχτυλίδια. Ο Σάρουμαν προσποιείται ότι έχει ανακαλύψει πως το Ένα Δαχτυλίδι παρασύρθηκε απ' τον Άντουιν στη θάλασσα. Ο Σάρουμαν αποσύρεται στο Ίσενγκαρντ, που το οικειοποιείται και το οχυρώνει. Από ζήλια και φόβο για τον Γκάνταλφ, βάζει να παρακολουθούν όλες του τις κινήσεις. Σημειώνει το ενδιαφέρον του για το Σάιρ. Σύντομα αρχίζει να έχει κατασκόπους στο Μπρι και στη Νότια Μοίρα.

2954
Το Βουνό του Χαμού ξαναρχίζει να βγάζει φωτιές. Οι τελευταίοι κάτοικοι του Ιθίλιεν φεύγουν, περνώντας τον Άντουιν.

2956
Ο Άραγκορν συναντά τον Γκάνταλφ κι αρχίζει η φιλία τους.

2957-80
Ο Άραγκορν αρχίζει τα μεγάλα του ταξίδια και τις αποστολές. Με το ψευδώνυμο Θορόνγκιλ υπηρετεί ανώνυμα και τον Ρόχαν και τον Εκθέλιον Β' της Γκόντορ. 

2968
Γέννηση του Φρόντο.

2976
Ο Ντένεθορ παντρεύεται την Φιντούιλας του Ντολ Άμροθ.

2977
Ο Μπάιν, γιος του Βάρδου, γίνεται βασιλιάς του Ντέηλ.
2978Γέννηση του Μπόρομιρ, γιου του Ντένεθορ Β΄.

2980
Ο Άραγκορν επισκέπτεται το Λόριεν κι εκεί συναντά ξανά την Άργουεν Ουντόμιελ. Ο Άραγκορν της δίνει το Δαχτυλίδι του Μπάραχιρ κι αρραβωνιάζονται στο λόφο του Κέριν Άμροθ. Περίπου αυτή την εποχή το Γκόλουμ φτάνει στα βουνά της Μόρντορ και γνωρίζεται με τη Σέλομπ. Ο Θέοντεν ανέρχεται στο θρόνο του Ρόχαν.

2983
Γέννηση του Φάραμιρ, γιου του Ντένεθορ. Γέννηση του Σαμγουάιζ.

2984
Θάνατος του Εκθέλιον Β'. Ο Ντένεθορ Β' γίνεται επίτροπος της Γκόντορ.

2988
Η Φιντούιλας πεθαίνει σε νεαρή ηλικία.

2989
Ο Μπάλιν φεύγει απ' το Έρεμπορ και μπαίνει στη Μόρια.

2991
Γέννηση του Έομερ, γιού του Έομουντ στο Ρόχαν.

2994
Ο Μπάλιν σκοτώνεται και η αποικία των Νάνων καταστρέφεται.

2995
Γέννηση της Έογουιν, αδερφής του Έομερ.

3000 (περίπου)
Η Σκιά της Μόρντορ μεγαλώνει. Ο Σάρουμαν τολμά και χρησιμοποιεί το παλαντίρ του Όρθανκ, αλλά παγιδεύεται από τον Σάουρον που έχει τη σφαίρα της Ίθιλ. Γίνεται ο προδότης του Συμβουλίου. Οι κατάσκοποί του τον πληροφορούν ότι οι Περιφερόμενοι Φύλακες φρουρούν προσεχτικά το Σάιρ.

3001
Το αποχαιρετιστήριο πάρτυ του Μπίλμπο. Ο Γκάνταλφ υποψιάζεται ότι το δαχτυλίδι του είναι το Ένα Δαχτυλίδι. Η φρουρά γύρω από το Σάιρ διπλασιάζεται. Ο Γκάνταλφ ζητά να μάθει νέα για το Γκόλουμ και ζητά τη βοήθεια του Άραγκορν.

3002
Ο Μπίλμπο, ως φιλοξενούμενος του Έλροντ, εγκαθίσταται στο Ρίβεντελ.

3004
Ο Γκάνταλφ επισκέπτεται τον Φρόντο στο Σάιρ και το επαναλαμβάνει κατά διαστήματα τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

3007
Ο Μπραντ, ο γιος του Μπάιν, ανεβαίνει στο θρόνο του Ντέηλ. Θάνατος της Γκιλράεν.

3008
Το φθινόπωρο ο Γκάνταλφ κάνει την τελευταία του επίσκεψη στον Φρόντο.

3009
Ο Γκάνταλφ και ο Άραγκορν ανανεώνουν - με διαλείμματα - το κυνήγι του Γκόλουμ τα επόμενα οχτώ χρόνια, ψάχνοντας τις κοιλάδες του Άντουιν, το Δάσος της Σκοτεινιάς και το Ροβάνιον ως τα όρια της Μόρντορ. Κάποτε, τα χρόνια αυτά, το Γκόλουμ τολμά και μπαίνει στη Μόρντορ και το συλλαμβάνει ο Σάουρον. Ο Έλροντ καλεί την Άργουεν, που επιστρέφει στο Ίμλαντρις. Τα βουνά και όλες οι περιοχές ανατολικά γίνονται όλο και πιο επικίνδυνες.

3017
Απελευθερώνουν το Γκόλουμ από τη Μόρντορ. Το συλλαμβάνει ο Άραγκορν στους Βάλτους των Νεκρών και το πηγαίνει στον Θράντουιλ, στο Δάσος της Σκοτεινιάς. Ο Γκάνταλφ επισκέπτεται τη Μίνας Τίριθ και διαβάζει τον πάπυρο του Ισίλντουρ.3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Καλησπέρα, ήθελα να ρωτήσω ποτε θα συνεχιστεί το χρονολόγιο της τρίτης εποχής;

Ανώνυμος είπε...

Καλησπέρα, ήθελα να ρωτήσω πότε θα συνεχιστεί το χρονολόγιο της τρίτης εποχής;

Melian είπε...

Καλημέρα. Μπήκε στον πάγο για λίγο ώστε να δώσω βαρύτητα στα υπόλοιπα, αλλά θα συνεχιστεί πολύ σύντομα.